Artikel 1 Definities

Healthclub Nu: HCNU die een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. De consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. Fitness: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Healthclub en de consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

Het aanbod van de Healthclub wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Healthclub aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken na dagtekening van kracht.

Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Healthclub ter beschikking wordt gesteld.

Het aanbod omvat ten minste:

  • De vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • Op welk moment de kosten door de onderneming op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
  • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • De periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart;
  • De geldigheidsduur en;
  • Het (huishoudelijk) reglement.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

 

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 6 Duur en beëindiging

De Healthclub biedt de Consument ten minste de keuze uit: Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.

Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel

Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

De Consument een ander woonadres krijgt buiten een straal van 10 kilometer van de Healthclub en het –als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveaubinnen een straal van 10 kilometer van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

Het voor de Consument als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden op vertoon van een medische verklaring en met inachtneming van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

De Overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd.

Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Healthclub gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende de periode van langer dan 1 kalendermaand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een blessure of ziekte, aantoonbaar met een medische verklaring, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

Tussentijdse opzegging door de Healthclub is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

De Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;

De Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Healthclub of jegens een contractant van de Healthclub. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Healthclub aantoonbaar geleden schade.

De Healthclub zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Healthclub mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

Eventuele prijsverhogingen worden door de Healthclub 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid

Artikel 8 Verplichtingen van de Healthclub

De Healthclub staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

De Healthclub onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

De Healthclub staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

De Healthclub zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

De Healthclub treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van het Lid

De Consument houdt zich aan de door de Healthclub gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

De Consument dient de aanwijzingen van de Healthclub c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consumenet niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Healthclub kenbaar te maken, zodat de Healthclub uitleg kan geven.

Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Healthclub beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Healthclub mede te delen.

De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Healthclub.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

De Healthclub kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma`s en openingstijden. De Healthclub zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. De Healthclub is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Healthclub schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Healthclub gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Bij de herinnering wordt €4,50 aan administratiekosten berekent. Voorts is de Healthcub bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Healthclub bevoegd om de toekomstige betalingen te innen en rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De Healthclub is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Healthclub komt. De Healthclub is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Healthclub maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

De Healthclub zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico`s. De aansprakelijkheid van de Healthclub is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevold van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Healthclub in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.